Правна информация — авторско право

Защита на личните данни

Защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от страна на Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) се основава на приложимите правила за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и за свободното движение на такива данни (Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. и всяко последващо приложимо законодателство на ЕС).

Въпреки че можете да разглеждате по-голямата част от уебсайта на GSA, без да давате информация за себе си, лични данни се обработват, когато се свързвате с GSA чрез различните формуляри, които са на разположение на уебсайта. Ако обработването се основава на вашето съгласие, са налични съответна декларация за поверителност за такава обработка, както и формуляр за съгласие. В тази декларация за поверителностще намерите подробна информация относно целта на действието, засегнатите лични данни, получателите на тези лични данни и вашите права като субект на данни.

Субектите на данни могат да се свържат по всяко време със служителя по защита на данните на GSA на адрес dpo@gsa.europa.eu.

„Бисквитки“

За повече информация относно управлението на „бисквитките“ по време на посещението ви на уебсайта usegalileo.eu/BG, моля, вижте политиката за „бисквитки“, която е на разположение тук.