Правна информация — авторско право

GSA обработва всички лични данни в съответствие с приложимите правила относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (понастоящем Регламент (ЕС) 2018/1725).

Въпреки че можете да разглеждате по-голямата част от уебсайта, без да предоставяте информация за себе си, в някои случаи се събира и обработва лична информация (например данни, необходими за осъществяване на контакт с нас). Съответните декларации за поверителност са на разположение за всяка операция по обработване в съответния раздел на уебсайта. Тези декларации за поверителност ще ви дадат подробна информация относно администратора на данни и длъжностното лице по защита на данните, целта(ите) на операцията по обработване, съответните категории лични данни, категориите получатели на такива лични данни, вашите права като субект на данни и информация относно срока на запазване на вашите лични данни.

GSA поддържа тази онлайн база данни само с информационна цел. Въпреки че са положени всички усилия при изготвянето на съдържанието на уебсайта, за да се избегнат грешки и/или неточности, GSA не поема гаранции по отношение на точността, пълнотата или актуалния статус на съдържанието. Предоставеното съдържание няма за цел да се тълкува като професионален или правен съвет. Посочването на конкретни дружества или на продукти на някои производители не означава, че те са одобрени или препоръчани от GSA за предпочитане пред други от подобно естество, които не са споменати.

Уебсайтът и като цяло съдържащите се в него документи и всякакво друго съдържание, се предлагат във вида, в който са, в правния и фактическия им статут. Достъпът до уебсайта и използването на който и да е от неговите материали се осъществява единствено под изключителната отговорност и изключителния контрол на ползвателя. GSA не носи отговорност за какъвто и да е вид щети или други искове или искания, възникнали в резултат на неточни, недостатъчни или невалидни данни, или произтичащи от или във връзка с използването, копирането или показването на съдържанието, в степента, разрешена от европейското и националното законодателство.

Съдържанието може във всеки момент да претърпи промени без предварително предупреждение.

Ако установите грешки или не сте съгласни вашият продукт да бъде посочван на този уебсайт, свържете се с нас тук и ние ще ви отговорим или ще премахнем съдържанието.