Pareiškimas apie privatumo apsaugą, susijusią su asmens duomenimis, pateiktas pildant internetu kontaktinę formą, kurią galima rasti www.useGalileo.eu

Visos teisės saugomos GSA 2017

Visi asmens duomenys tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (Reglamentas (EB) Nr. 45/2001).

Šiame informaciniame privatumo pranešime apibrėžiami kriterijai, pagal kuriuos renkami, tvarkomi ir naudojami duomenys, pateikti pildant interneto kontaktinę formą, kurią galima rasti adresu www.useGalileo.eu.

Duomenų valdytojo tapatybė:
Duomenų valdytojas: GSA vykdomasis direktorius.
Deleguotasis duomenų valdytojas: Ryšių skyriaus vadovas.

Duomenų tvarkymo tikslas:
Duomenys tvarkomi atsakant į interneto svetainės vartotojų pateiktas užklausas.

Susiję duomenys:
Vardas, pavardė, el. pašto adresas.

Teisinis pagrindas:
Duomenų subjekto sutikimas.

Tvarkomų duomenų gavėjai:
Prieiga prie asmens duomenų suteikiama remiantis principu „būtina žinoti“ ribotam el. pašto adresus tvarkančių GSA darbuotojų skaičiui, taip pat ribotam GSA rangovo, teikiančio su svetainės valdymu susijusias paslaugas, darbuotojų skaičiui.

Bet kuriam gavėjui turi būti primenama apie jo pareigą nenaudoti gautų duomenų kitais tikslais, t. y. naudoti juos tik tais tikslais, kuriais jie buvo perduoti.

Teisėtas tvarkymas:
Duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas Reglamento (EB) Nr. 45/2001 5 straipsnio d punkto nuostatomis. Duomenų subjektai nedviprasmiškai duoda savo sutikimą, internetu pateikdami dalyvio anketą.

Informacija apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį:
Asmens duomenys saugomi tol, kol asmens duomenys turi būti tvarkomi atliekant tolesnius su el. paštu susijusius veiksmus, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo el. pašto pateikimo datos. Asmens duomenys saugomi GSA rangovo serveriuose ir valdomi kito GSA rangovo, abiem rangovams laikantis būtinų saugumo reikalavimų.

    Duomenų subjekto teisės:
  • Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti. Prašymai adresuojami Ryšių skyriaus vadovui adresu: com@gsa.europa.eu.
  • Jeigu duomenų subjektai mano, kad duomenų tvarkymo operacijos neatitinka Reglamento (EB) Nr. 45/2001 reikalavimų, jie turi teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP) (edps@edps.europa.eu).
    Kontaktinė informacija:
  • Dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo: com@gsa.europa.eu.
  • Dėl Reglamento (EB) Nr. 45/2001 aiškinimo, taikymo ar pažeidimo: GSA duomenų apsaugos pareigūnas (DAP): dpo@gsa.europa.eu.