Juridiskais paziņojums — autortiesības

Autortiesības GSA, 2017. gads

“Tīmekļa vietne” ir tīmekļa lapas (katra lapa atsevišķi un tās visas kopumā, kā arī to ārējais aspekts un iekšējais saturs), kas atrodas zem vietrāža URL www.useGalileo.eu, izkārtojums un grafiskais saturs, HTML kodi, konfigurācija un struktūra, organizācija, satura izvēle, koordinācija, izskats un darbība, tehnoloģijas, datora programmas, tīmekļa vietnes darbību nodrošinošie procesi un metodes un kopumā ikviens elements, kas ir daļa no šīs tīmekļa vietnes. Gadījumos, kad tas nav citādāk norādīts, visi tīmekļa vietnē publicētie materiāli un dokumenti neatkarīgi no to rakstura (un līdz ar to, piemēram, fonoieraksti, videoieraksti, fotoattēli, attēli vai secīgu attēlu sērija, dizaini, programmatūra un tamlīdzīgi elementi) un visa tīmekļa vietnē pieejamā informācija un saturs, kas atšķiras no iepriekšminētā tīmekļa vietnes satura, pilnībā pieder tikai GSA (© GSA 2017) vai trešajām pusēm.

Ja vien nav norādīts citādāk, jebkuru tīmekļa vietnē publicēto materiālu vai dokumentu ir atļauts pavairot un izmantot, norādot atsauci uz avotu.

Gadījumos, kad šādai pavairošanai vai izmantošanai nepieciešama iepriekšēja piekrišana, šādai atļaujai ir lielāks juridiskais spēks nekā iepriekšminētajai vispārējai piekrišanai, un tajā tiks skaidri norādīti jebkādi lietošanas ierobežojumi. Gadījumos, kad autortiesības pieder trešajai pusei, atļauja pavairošanai ir jāiegūst no autortiesību turētāja atbilstoši tīmekļa vietnes norādījumiem, ja vien nav noteikts citādāk.

Atruna

GSA uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par ražotājiem un pakalpojumiem, kas izmanto sistēmu EGNOS un Galileo.

    Tīmekļa vietnes saturs:
  • ir tikai vispārēja rakstura un neattiecas uz kādiem konkrētiem fiziskas personas vai uzņēmuma apstākļiem;
  • dažreiz ir saistīts ar ārējām tīmekļa vietnēm, kuras nepārvalda GSA un par kurām GSA neuzņemas nekādu atbildību;
  • nav specializēta vai likumīga konsultācija. Ja jums nepieciešama konsultācija par kādu specifisku tēmu, vienmēr konsultējieties ar atbilstoši kvalificētu speciālistu.

Ņemiet vērā, ka nav iespējams garantēt to, ka tiešsaistē pieejams dokuments precīzi atbildīs oficiāli pieņemtam tekstam. Taču domstarpību gadījumā oficiāli pieņemtajam tekstam būs lielāks juridiskais spēks.

Ņemiet vērā, ka GSA ne atbalsta, ne iesaka šajā tīmekļa vietnē norādītos uzņēmumus un ražotāju izstrādājumus, kā arī nedod tiem priekšroku, salīdzinot ar citiem tamlīdzīgiem uzņēmumiem vai izstrādājumiem.

Ja vēlaties atjaunināt, papildināt vai dzēst uzņēmuma profilu vai izstrādājumu no datubāzes, lūdzu, izmantojiet saziņas veidlapu.

Tīmekļa vietne, kā arī visi dokumenti un jebkurš tajā pieejamais elements tiek piedāvāts “kāds tas ir”, kā arī ar tādu tiesisko vai faktisko statusu, kāds tiem ir. Tikai un vienīgi lietotājs atbild par piekļuvi šai tīmekļa vietnei un jebkuru tās materiālu izmantošanu, kā arī lietotājs vienpersoniski veic šādas darbības, un, izņemot obligātās prasības, GSA neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies saistība ar tīmekļa vietnes lietošanu vai nelietošanu. Izņemot obligātās prasības, GSA nekādā veidā negarantē lietotājam, ka piekļuve tīmekļa vietnei un tās lietošana būs nepārtraukta un bez traucējumiem, ka šādi pakalpojumi tiks sniegti drošā veidā un būs bez kļūdām. GSA atsakās no jebkādas atbildības, kas tam var rasties saistībā ar klientu vai trešo pušu nespēju piekļūt tīmekļa vietnei, kā arī nepilnīgas vai kļūdainas pieejas sniegšanu.

Ja piekļūsiet jebkurai šīs tīmekļa vietnes daļai, tiks uzskatīts, ka esat piekritis šī juridiskā paziņojuma nosacījumiem.

Personas datu aizsardzība

Attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic GSA, personas tiek aizsargātas saskaņā ar 2000. gada 18. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001.

Jūs varat pārlūkot lielāko daļu GSA tīmekļa vietnes, nesniedzot nekādu informāciju par sevi, taču, kad jūs sazināties ar GSA, izmantojot tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu, tiks apstrādāti personas dati. Šādām apstrādes darbībām ir pieejams atbilstošs paziņojums par konfidencialitāti. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir dota plašāka informācija par darbības mērķi, izmantotajiem personas datiem, šādu personas datu saņēmējiem un datu subjektu tiesībām.

Datu subjekti jebkurā laikā var sazināties ar GSA datu aizsardzības inspektoru, sūtot e-pastu uz dpo@gsa.europa.eu, vai vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

Kā mēs apstrādājam jūsu atsūtītos e-pastus?

Tīmekļa vietnē UseGalileo.eu ir sadaļa “Sazināties”, kurā jums jāievada savs vārds un e-pasta adrese, lai varētu nosūtīt komentārus. Kad jūs nosūtāt šādu ziņu, jūsu personas dati tiek apkopoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams atbildes nosūtīšanai. Ja pastkastes uzturētāju komanda nespēj atbildēt uz jūsu jautājumu, tā nosūtīs jūsu e-pastu citam dienestam. Ja jums radušies kādi jautājumi par jūsu e-pasta un ar to saistīto personas datu apstrādi, droši iekļaujiet tos savā ziņā vai sazinieties ar komunikācijas daļas vadītāju, sūtot e-pastu uz com@gsa.europa.eu.