Rättsligt meddelande – Upphovsrätt

Upphovsrätt GSA 2017

Med ”webbplats” avses de webbsidor (var för sig och sammantaget, med avseende på deras yttre aspekt såväl som på deras innehåll) som finns på webbadressen www.useGalileo.eu, layout och grafiskt innehåll, HTML-koder, konfiguration och struktur, organisation, val av innehåll, samordning, ”look-and-feel”, teknik, datorprogram, processer och metoder som används för driften av webbplatsen och alla delar av webbplatsen i allmänhet. Allt material och alla dokument som publicerats på webbplatsen, oavsett karaktär (t.ex. ljudupptagningar, video, foton, bilder eller sekvenser av rörliga bilder, designer, programvara osv.) och i allmänhet den information och det innehåll på webbplatsen som skiljer sig från ovannämnda webbplatsinnehåll, tillhör, om inget annat anges, i sin helhet och endast GSA (© GSA 2017) eller tredje part.

Om inget annat anges är det tillåtet att återge och använda allt material och alla dokument som publicerats på webbplatsen såvida källan anges.

I fall där föregående tillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning ska detta tillstånd gälla före ovannämnda allmänna tillstånd och ska tydligt ange eventuella restriktioner av användningen. I fall där upphovsrätt tillhör en tredje part måste tillstånd för återgivning inhämtas från upphovsrättsinnehavaren enligt uppgifter på webbplatsen, om inget annat anges.

Ansvarsfriskrivning

GSA har skapat den här webbplatsen för att förbättra allmänhetens tillgång till information om tillverkare och tjänster som använder sig av Egnos och Galileo.

    Innehållet på webbplatsen:
  • är endast av allmän art och inte avsett för en viss individs eller organisations specifika omständigheter,
  • innefattar ibland länkar till externa webbplatser som GSA inte har någon kontroll över och som GSA inte tar ansvar för,
  • utgör ingen professionell eller juridisk rådgivning. Om du behöver specifika råd ska du alltid rådfråga en person med lämpliga yrkeskvalifikationer.

Observera att vi inte kan garantera att ett dokument som är tillgängligt online exakt återger en officiellt antagen text. Vid bristande överensstämmelse är det alltid den officiellt antagna texten som gäller.

Observera att GSA inte stöder eller rekommenderar de företags och tillverkares produkter som anges på webbplatsen framför liknande produkter från andra företag och tillverkare.

Om du vill uppdatera, lägga till eller ta bort en företagsprofil eller produkt från databasen kan du använda ontaktformuläret.

Webbplatsen och alla dokument och allt annat innehåll på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick i dess rättsliga och faktiska tillstånd. Användaren ansvarar helt för och har exklusiv kontroll över tillgången till webbplatsen och användningen av materialet. Förutom i enlighet med tvingande föreskrifter tar GSA inget som helst ansvar för skador som uppstår i samband med användning av eller oförmåga att använda webbplatsen. Förutom i enlighet med tvingande föreskrifter garanterar GSA inte på något sätt att tillgång till och användning av webbplatsen ska ske kontinuerligt och utan avbrott, på ett säkert sätt och utan fel. GSA avsäger sig allt ansvar gentemot användaren och tredje part för oförmåga att få åtkomst till webbplatsen eller ofullständig eller felaktig åtkomst.

Genom att besöka webbplatsen anses du ha gett ditt samtycke till villkoren i det här rättsliga meddelandet.

Skydd av personuppgifter

Skyddet för enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter av GSA baseras på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.

Du kan besöka merparten av GSA:s webbplats utan att uppge någon information om dig själv. Däremot behandlas personuppgifter när du kontaktar GSA via formuläret på webbplatsen. Det finns ett sekretessmeddelande som gäller den här typen av behandling. Sekretessmeddelandet innehåller information om syftet med behandlingen, vilka personuppgifter som berörs, mottagare av personuppgifterna och de registrerades rättigheter.

De registrerade kan när som helst kontakta GSA:s uppgiftsskyddsombud på dpo@gsa.europa.eu eller vända sig till Europeiska datatillsynsmannen.

Hur behandlar vi e-post som du skickar till oss?

I avsnittet ”Kontakt” på webbplatsen UseGalileo.eu måste du ange namn och e-postadress för att skicka ett meddelande. När du skickar meddelandet samlas dina personuppgifter in i nödvändig utsträckning för att kunna svara på din fråga. Om de som ansvarar för inkorgen inte kan svara på frågan vidarebefordras den till en annan tjänst. Om du har frågor om hur din e-postadress och andra personuppgifter behandlas kan du inkludera dem i meddelandet eller skicka dem till vår kommunikationsansvarige på com@gsa.europa.eu.