Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s on-line kontaktním formulářem dostupným na www.useGalileo.eu

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (nařízení (ES) č. 45/2001).

Následující informační oznámení o ochraně osobních údajů popisuje kritéria, podle kterých jsou osobní údaje shromažďovány, spravovány a používány v souvislosti s on-line kontaktním formulářem na internetových stránkách agentury GSA www.usegalileo.eu.

Identita správce údajů:
Správce: vedoucí odboru komunikace.

Účel zpracování:
Účelem zpracování je poskytnutí odpovědi na dotazy zaslané uživateli internetových stránek.

Dotčené osobní údaje:
Jméno, příjmení, e-mailová adresa.

Právní základ:
Souhlas subjektu údajů.

Příjemci zpracovávaných údajů:
Přístup k osobním údajům je poskytován na základě „potřeby vědět“ omezenému počtu:

 • řádně určených pracovníků GSA,
 • zaměstnanců dodavatele agentury GSA, který je odpovědný za komunikační služby.

Každému příjemci bude připomenuta jeho povinnost nepoužívat přijaté údaje pro jiné účely než pro ty, pro které byly poskytnuty.

Zákonnost zpracování údajů:
Zákonnost zpracování údajů je založena na čl. 5 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001. Subjekty údajů jednoznačně poskytují svůj souhlas tím, že odešlou on-line kontaktní formulář.

Informace o době uchovávání osobních údajů:

 • Osobní údaje jsou uchovávány, dokud jsou nezbytné následné kroky k e-mailu, pokud jde o účel zpracování osobních údajů, ale ne déle než tři měsíce ode dne zaslání e-mailu.
 • • Osobní údaje jsou uloženy na serverech dodavatele agentury GSA a jsou spravovány jiným dodavatelem agentury GSA, přičemž oba dodržují nezbytná bezpečnostní opatření.
  Práva subjektu údajů:
 • Subjekty údajů mají kdykoliv právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Žádosti se zasílají vedoucímu odboru komunikace na adresu com@gsa.europa.eu.
 • Subjekty údajů mají právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 • Subjekty údajů mají právo kdykoliv podat stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů (EIOÚ) na adrese edps@edps.europa.eu, pokud se domnívají, že zpracování není v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.
  Kontaktní informace:
 • Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů: com@gsa.europa.eu.
 • Pokud jde o výklad, uplatňování nebo porušení nařízení (ES) č. 45/2001: Pověřenec pro ochranu údajů (DPO) agentury GSA na adrese dpo@gsa.europa.eu.