Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου – Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα GSA 2017

Ως «Ιστότοπος» νοούνται οι ιστοσελίδες (λαμβανόμενες υπόψη μεμονωμένα και στο σύνολό τους, ως προς την εξωτερική τους διάσταση και το εσωτερικό τους περιεχόμενο), οι οποίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.useGalileo.eu, η διάταξη και τα γραφικά στοιχεία, οι κώδικες HTML, η διαμόρφωση και η δομή, η οργάνωση, η επιλογή του περιεχομένου, ο συντονισμός, η «εικόνα και η αίσθηση», οι τεχνολογίες, τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι διεργασίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Ιστοτόπου και, σε γενικές γραμμές, κάθε στοιχείο, το οποίο αποτελεί μέρος του Ιστοτόπου. Όπου δεν επισημαίνεται διαφορετικά, όλα τα υλικά και τα έγγραφα που δημοσιεύονται στον ιστότοπο, ανεξάρτητα από τη φύση τους (και επομένως, για παράδειγμα, φωνητικά αρχεία, βίντεο, φωτογραφίες, εικόνες ή αλληλουχία εικόνων σε κίνηση, σχέδια, λογισμικό κ.ά.) και, γενικά, οι πληροφορίες και τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου που διαφέρουν από τα προαναφερθέντα περιεχόμενα του Ιστοτόπου, ανήκουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά στον GSA (© GSA 2017) ή σε τρίτα μέρη.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η αναπαραγωγή και η χρήση όλων των υλικών και των εγγράφων που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο επιτρέπονται με αναφορά της πηγής.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται προηγούμενη άδεια για την αναπαραγωγή ή χρήση, η άδεια αυτή υπερισχύει της προαναφερθείσας γενικής άδειας και πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια οποιουσδήποτε περιορισμούς χρήσης. Στις περιπτώσεις που τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτο μέρος, η άδεια αναπαραγωγής πρέπει να λαμβάνεται από αυτόν τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, όπως υποδεικνύεται στον ιστότοπο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Αποποίηση ευθυνών

Η GSA διατηρεί αυτόν τον Ιστότοπο για να ενισχύει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με κατασκευαστές και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα συστήματα EGNOS και Galileo.

    Το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου:
  • είναι γενικής μόνο φύσης και δεν αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ειδικών περιστάσεων οποιουδήποτε συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου·
  • κάποιες φορές παραπέμπει σε εξωτερικούς ιστοτόπους τους οποίους δεν ελέγχει η GSA και για τους οποίους η GSA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη·
  • δεν αποτελεί επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές. Εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε έναν κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία.

Επισημαίνεται ότι ένα έγγραφο που διατίθεται ηλεκτρονικά δεν αποτελεί απαραιτήτως πιστή αναπαραγωγή ενός επισήμως εγκεκριμένου κειμένου. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των δύο κειμένων, υπερισχύει πάντα το επισήμως εγκεκριμένο κείμενο.

Επισημαίνεται ότι η αναφορά προϊόντων εταιρειών ή κατασκευαστών στον Ιστότοπο δεν συνιστά επιδοκιμασία ή σύσταση από την GSA κατά προτίμηση έναντι άλλων παρόμοιας φύσης.

Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα προφίλ εταιρείας ή ένα προϊόν από τη βάση δεδομένων, παρεχόμενη φόρμα επικοινωνίας.

Ο Ιστότοπος, και γενικά τα έγγραφα και οτιδήποτε περιλαμβάνει προσφέρονται «ως έχουν», στη νομική και πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και η χρήση οποιουδήποτε υλικού του πραγματοποιείται με μοναδική και αποκλειστική ευθύνη και υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του χρήστη, και, με εξαίρεση τις υποχρεωτικές διατάξεις, η GSA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες οι οποίες συνδέονται με τη χρήση ή τη μη χρήση του Ιστοτόπου. Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές διατάξεις, η GSA δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση στον χρήστη ότι η πρόσβαση στον Ιστότοπο και η χρήση του θα είναι συνεχείς και χωρίς διακοπές, ασφαλείς και χωρίς σφάλματα. Η GSA αποποιείται κάθε ευθύνη προς τον χρήστη και τρίτα μέρη σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης ή ελλιπούς ή λανθασμένης πρόσβασης στον Ιστότοπο.

Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστοτόπου θα θεωρηθεί ως αποδοχή των όρων της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την GSA διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

Αν και μπορείτε να περιηγηθείτε στο σύνολο σχεδόν του Ιστοτόπου της GSA χωρίς να δώσετε προσωπικές πληροφορίες, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται όταν επικοινωνείτε με την GSA μέσω της φόρμας η οποία διατίθεται στον Ιστότοπο. Για αυτού του είδους την επεξεργασία δεδομένων διατίθεται σχετική δήλωση περί απορρήτου. Αυτή η δήλωση περί απορρήτου θα σας δώσει στοιχεία σχετικά με τον σκοπό της δραστηριότητας, τα προσωπικά δεδομένα στα οποία αφορά, τους παραλήπτες αυτών των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνήσουν ανά πάσα στιγμή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της GSA, στη διεύθυνση dpo@gsa.europa.eu, ή να προσφύγουν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας στέλνετε;

Ο ιστότοπος UseGalileo.eu διαθέτει ενότητα «Επικοινωνία» στην οποία ζητείτε να συμπληρώσετε το όνομα και το e-mail σας προκειμένου να αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας. Όταν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, τα προσωπικά δεδομένα σας συγκεντρώνονται μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να λάβετε απάντηση. Εάν η ομάδα διαχείρισης του γραμματοκιβωτίου αδυνατεί να απαντήσει στο ερώτημά σας, θα προωθήσει το μήνυμά σας σε άλλη υπηρεσία. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του μηνύματός σας και των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μη διστάσετε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας ή να τις απευθύνετε στον επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνιών, στη διεύθυνση com@gsa.europa.eu.