Δήλωση περί απορρήτου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας η οποία διατίθεται στη διεύθυνση www.useGalileo.eu

Πνευματικά δικαιώματα GSA 2017

Ο χειρισμός όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου του 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (κανονισμός (ΕΚ) 45/2001).

Στην ακόλουθη ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων αναφέρονται επιγραμματικά τα κριτήρια βάσει των οποίων πραγματοποιείται η συγκέντρωση, η διαχείριση και η χρήση των δεδομένων όσον αφορά τη φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας η οποία διατίθεται στη διεύθυνση www.useGalileo.eu.

Ταυτότητα ελεγκτή:
Ελεγκτής: Εκτελεστικός Διευθυντής της GSA.
Εξουσιοδοτημένος ελεγκτής: Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνιών.

Σκοπός της επεξεργασίας:
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η παροχή απαντήσεων στα ερωτήματα που υποβάλλονται από τους χρήστες του διαδικτύου.

Αφορώμενα δεδομένα:
Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail.

Νομική βάση:
Συγκατάθεση υποκειμένου των δεδομένων.

Παραλήπτες των επεξεργασμένων δεδομένων:
Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα παρέχεται βάσει της αρχής της «ανάγκης γνώσης» σε περιορισμένο αριθμό εργαζομένων της GSA, οι οποίοι διαχειρίζονται τη διεύθυνση e-mail, και σε περιορισμένο αριθμό εργαζομένων του αναδόχου της GSA στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση του Ιστοτόπου.

Σε κάθε παραλήπτη υπενθυμίζεται η υποχρέωση να μη χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που λαμβάνει για άλλους σκοπούς, εκτός από εκείνους για τους οποίους διαβιβάσθηκαν τα δεδομένα.

Νομιμότητα της επεξεργασίας:
Η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται στο άρθρο 5(δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.Τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν παράσχει την αναµφισβήτητη συγκατάθεσή τους με την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής.

Πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητη η εκτέλεση ενεργειών σχετικών με το e-mail, όσον αφορά τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής του e-mail.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται στους διακομιστές του αναδόχου της GSA, και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται από άλλον ανάδοχο της GSA, τηρουμένων των απαραίτητων διατάξεων ασφαλείας από αμφότερους.

    Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων:
  • Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και διόρθωσής τους ανά πάσα στιγμή.Τα αιτήματα απευθύνονται στον επικεφαλής Επικοινωνιών, στη διεύθυνση com@gsa.europa.eu.
  • Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να προσφύγουν ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, στη διεύθυνση edps@edps.europa.eu, εάν θεωρούν ότι οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεν συμμορφώνονται προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
    Πληροφορίες επικοινωνίας:
  • Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας: com@gsa.europa.eu.
  • Σχετικά με την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την παράβαση του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001:Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της GSA, διεύθυνση dpo@gsa.europa.eu.