Õigusteave – Autoriõigused

Autoriõigused GSA 2017

„Veebisait” tähendab veebilehti (ükshaaval ja kogumina, nii välistes aspektides kui sisus), mis asuvad aadressil www.useGalileo.eu, kujundust ja graafilist sisu, HTML-koodi, konfiguratsiooni ja struktuuri, organisatsiooni, sisu valikut, välimust ja tunnetust, tehnoloogiaid, arvutiprogramme, protsesse ja meetodeid, mida veebisaidi käitamisel kasutatakse, ning üldiselt kõiki veebisaidi osaks olevaid elemente. Kui pole määratud teisiti, on kõik veebisaidil avaldatud materjalid ja dokumendid olenemata nende olemusest (sh näiteks helisalvestised, videod, fotod, pildid ja liikuvate piltide jadad, kujundused, tarkvara jne) ning üldiselt veebisaidi teave ja sisu, mis erineb ülalmainitud veebisaidi sisust, täielikult ja ainuisikuliselt GSA (© GSA 2017) või kolmandate isikute omand.

Kui pole sätestatud teisiti, on kõigi veebisaidil olevate materjalide ja dokumentide paljundamine ja kasutamine lubatud tingimusel, et viidatakse allikale.

Kui selliseks paljundamiseks või kasutamiseks on nõutav eelnev luba, on see luba ülimuslik ülalmainitud üldise loa suhtes ning määratleb selgesõnaliselt kõik kasutuspiirangud. Kui autoriõigus kuulub kolmandatele isikutele, tuleb luba paljundamiseks hankida autoriõiguse omanikult vastavalt veebisaidil olevale teabele, kui pole sätestatud teisiti.

Lahtiütlus

GSA hoiab seda veebisaiti käigus eesmärgiga parandada üldsuse juurdepääsu teabele EGNOSt ja Galileod kasutavate tootjate ning teenuste kohta.

    Selle veebisaidi sisu:
  • on üksnes üldise iseloomuga ega ole mõeldud käsitlema ühegi konkreetse füüsilise või juriidilise isiku täpsemaid asjaolusid;
  • on vahel lingitud välistele veebisaitidele, mille üle GSA-l puudub kontrollisuhe ja mille eest GSA ei võta vastutust;
  • ei ole professionaalne ega juriidiline nõuanne. Kui vajate konkreetset nõu, peaksite alati pöörduma vastava kvalifikatsiooniga spetsialisti poole.

Pange tähele, et pole võimalik tagada veebis avaldatud dokumendi täpset vastavust ametlikult kinnitatud tekstiga. Lahknevuse korral on alati ülimuslik ametlikult kinnitatud tekst.

Pange tähele, et GSA ei propageeri ega soovita veebisaidil loetletud ettevõtete ja tootjate tooteid ning ei eelista neid teistele sarnastele toodetele.

Kui soovite ettevõtte profiili või toodet andmebaasis värskendada, sinna lisada või sealt eemaldada, kasutage antud kontaktivorm

Veebisait ja üldiselt sellel leiduvad dokumendid ja sisu on esitatud nii nagu need on, nende juriidilises ja faktilises seisundis. Veebisaidi ja kõigi selle materjalide kasutamine toimub kasutaja ainuisikulisel vastutusel ja kontrolli all ning kui välja arvata kohustuslikud sätted, ei võta GSA mingit vastutust kahjude eest, mis on seotud veebisaidi kasutamise või mittekasutamisega. Kui välja arvata kohustuslikud sätted, ei garanteeri GSA kasutajale mingil viisil, et veebisaidi juurdepääs ja kasutamine on tulevikus võimalik ja toimub ilma katkestusteta, turvaliselt ja tõrgeteta. GSA loobub igasugusest vastutusest kasutajate ja kolmandate isikute ees, mis on seotud juurdepääsuga veebisaidile, mittetäieliku või vigase juurdepääsuga.

Kasutades selle veebisaidi mistahes osa loetakse teid selle õigusteabega nõustunuks.

Isikuandmete kaitse

GSA üksikisikute kaitse seoses isikuandmete töötlemisega põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusel (EÜ) nr 45/2001.

Kuigi teil on võimalik sirvida suuremat osa GSA veebisaidist ilma enda kohta mingit teavet andmata, töödeldakse teie isikuandmeid, kui võtate GSAga ühendust veebisaidil oleva vormi kaudu. Selliste töötlemistoimingute kohta on olemas asjakohane privaatsusavaldus. Privaatsusavalduses on esitatud täpsem teave seoses toimingute eesmärgi, seotud isikuandmete, nimetatud isikuandmete adressaatide ja andmesubjektide õigustega.

Andmesubjektid võivad igal ajal võtta ühendust GSA andmekaitseametnikuga aadressil dpo@gsa.europa.eud või pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

Kuidas me käsitleme teie poolt meile saadetud e-posti?

UseGalileo.eu veebisaidil on jaotis „Kontakt”, mis nõuab teie kommentaaride saatmiseks teie nime ja e-posti aadressi. Kui saadate sellise sõnumi, kogutakse teie isikuandmeid üksnes määral, mis on vajalik teile vastamiseks. Kui meiliaadressi haldusmeeskond pole võimeline teie küsimusele vastama, edastatakse teie e-kiri teisele teenistusele. Kui teil on küsimusi seoses teie e-posti ja seotud isikuandmete töötlemisega, esitage need oma sõnumis või suunake kommunikatsiooniosakonna juhile aadressil com@gsa.europa.eu.