Privaatsusavaldus, mis puudutab isiklikuandmete kaitset seoses elektroonilise kontaktivormiga aadressil www.useGalileo.eu

Autoriõigused GSA 2017

Kõiki isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (määrus (EÜ) nr 45/2001).

Järgnev andmekaitseteatis sätestab kriteeriumid, mille alusel aadressil www.useGalileo.eu asuva elektroonilise kontaktivormiga seotud andmeid kogutakse, hallatakse ja kasutatakse.

Vastutava töötleja identifitseerimisandmed:
Vastutav töötleja: GSA tegevdirektor.
Delegeeritud vastutav töötleja: kommunikatsiooniosakonna juht.

Töötlemise eesmärk:
Töötlemise eesmärk on tagada vastamine veebikasutajate päringutele.

Asjaomased andmed:
Eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress.

Juriidiline alus:
Andmesubjekti nõusolek.

Töödeldud andmete vastuvõtja:
Juurdepääs isikuandmetele antakse teadmisvajaduse põhimõttest lähtuvalt piiratud arvule GSA töötajatele, kes haldavad e-posti aadressi, ja piiratud arvule GSA lepingulistele töötajatele, kes tegelevad veebisaidi haldamisega seotud teenuste osutamisega.

Kõigile vastuvõtjatele meenutatakse nende kohustust mitte kasutada saadud andmeid muudel eesmärkidel kui see, milleks need edastati.

Töötlemise seaduslikkus:
Töötlemise seaduslikuks aluseks on määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 5 lõige d. Andmesubjektid annavad elektroonilist osalusvormi esitades oma ühemõttelise nõusoleku.

Teave isikuandmete säilitamise aja kohta:
Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik e-kirja järeltegevuste jaoks seoses isikuandmete töötlemise eesmärgiga, kuid mitte kauem kui kolm kuud e-kirja saatmise kuupäevast. Isikuandmeid säilitatakse GSA alltöövõtja serverites ning neid haldab teine GSA alltöövõtja, mõlemad järgivad vajalikke turbenõudeid.

    Andmesubjekti õigused:
  • Andmesubjektidel on õigus igal ajal oma isikuandmetega tutvuda ja neid korrigeerida. Taotlused adresseeritakse kommunikatsiooniosakonna juhile aadressil com@gsa.europa.eu.
  • Andmesubjektidel on õigus esitada igal ajal apellatsioonkaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (EDPS) aadressil edps@edps.europa.eu, kui nad leiavad, et töötlemistoimingud ei vasta määrusele (EÜ) nr 45/2001.
    Kontaktandmed:
  • Seoses teie isikuandmete töötlemisega: com@gsa.europa.eu.
  • Seoses määruse (EÜ) nr 45/2001 tõlgendamise, rakendamise ja rikkumisega: GSA andmekaitseametnik (DPO) aadressil dpo@gsa.europa.eu.