Tietosuojaseloste, joka koskee www.useGalileo.eu-sivustolla olevaan sähköiseen yhteydenottolomakkeeseen liittyvien henkilötietojen suojaa

Copyright GSA 2017

Kaikkia henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

Seuraavassa tietosuojaselosteessa esitetään kriteerit, joiden mukaisesti www.useGalileo.eu-sivustolla olevaan sähköiseen yhteydenottolomakkeeseen liittyvät tiedot kerätään ja niitä käsitellään ja käytetään.

Tiedot rekisterinpitäjästä:
Rekisterinpitäjä: GSA:n pääjohtaja.
Apulaisrekisterinpitäjä: Viestintäosaston johtaja.

Käsittelyn tarkoitus:
Käsittelyn tarkoituksena on vastaaminen verkkosivuston käyttäjien esittämiin tiedusteluihin.

Käsiteltävät tiedot:
Etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

Oikeusperuste:
Rekisteröidyn suostumus.

Käsiteltävän tiedon vastaanottajat:
Lupa henkilötietojen käyttöön myönnetään tiedonsaantitarpeen mukaan muutamille GSA:n työntekijöille, jotka vastaavat kyseisestä sähköpostiosoitteesta, sekä muutamille GSA:n sopimuskumppanin työntekijöille, jotka toteuttavat verkkosivuston ylläpitoon liittyviä palveluja.

Kaikille vastaanottajille muistutetaan, etteivät he saa käyttää tietoja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten ne välitettiin.

Käsittelyn lainmukaisuus:
Käsittelyn lainmukaisuus perustuu asetuksen (EY) N:o 45/2001 5 artiklan d alakohtaan. Rekisteröidyt ovat antaneet yksiselitteisesti suostumuksensa lähettämällä sähköisen yhteydenottolomakkeen.

Henkilötietojen säilytysaikaa koskevat tiedot:
Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin kyseiseen sähköpostiin liittyvät toimet edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, mutta kuitenkin korkeintaan kolme kuukautta kyseisen sähköpostin lähettämisestä. Henkilötiedot tallennetaan GSA:n sopimuskumppanin palvelimille, ja niitä hallinnoi GSA:n toinen sopimuskumppani. Molemmat sopimuskumppanit noudattavat tarvittavia turvallisuussäännöksiä.

    Rekisteröidyn oikeudet:
  • Rekisteröidyillä on milloin tahansa oikeus saada itseään koskevat tiedot ja oikaista ne. Pyynnöt on osoitettava viestintäosaston johtajalle osoitteeseen com@gsa.europa.eu.
  • Rekisteröidyillä on oikeus milloin tahansa valittaa Euroopan tietosuojavaltuutetulle (edps@edps.europa.eu), jos he katsovat, ettei käsittelyssä ole noudatettu asetusta (EY) N:o 45/2001.
    Yhteystiedot:
  • Henkilötietojen käsittely: com@gsa.europa.eu.
  • Asetuksen (EY) N:o 45/2001 tulkinta, soveltaminen tai rikkominen: GSA:n tietosuojavastaava osoitteessa dpo@gsa.europa.eu.