Privātuma politika attiecībā uz to personas datu aizsardzību, kas saistīti ar tīmekļa vietnē www.useGalileo.eu

Autortiesības GSA, 2017. gads

Visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar 2000. gada 18. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (Regula (EK) Nr. 45/2001).

Turpmāk minētajā informatīvajā paziņojumā par datu aizsardzību ir norādīti kritēriji, saskaņā ar kuriem tiek apkopoti, pārvaldīti un izmantoti ar tīmekļa vietnē www.useGalileo.eu pieejamo saziņas veidlapu saistītie dati.

Kontroliera identitāte:
Kontrolieris: GSA izpilddirektors.
Pilnvarotais kontrolieris: komunikācijas daļas vadītājs.

Datu apstrādes mērķis:
Dati tiek apstrādāti, lai sniegtu atbildes uz tīmekļa vietnes lietotāju iesniegtajiem jautājumiem.

Skartie dati:
Vārds, uzvārds, e-pasta adrese.

Juridiskais pamats:
Datu subjekta piekrišana.

Apstrādāto datu saņēmēji:
Piekļuve personas datiem tiek piešķirta noteiktam skaitam GSA darbinieku, kas pārvalda e-pasta adresi, un GSA apakšuzņēmēju, kas sniedz ar tīmekļa vietnes pārvaldību saistītus pakalpojumus, pamatojoties uz nepieciešamību zināt šādu informāciju.

Jebkuram saņēmējam tiek atgādināts par viņa/viņas pienākumu izmantot datus tikai tiem nolūkiem, kādiem tie tika nosūtīti.

Apstrādes likumība:
Apstrādes likumību nosaka Regulas (EK) Nr. 45/2001 5. panta d apakšpunkts. Datu subjekti sniedz savu viennozīmīgu piekrišanu, iesniedzot tiešsaistes līdzdalības veidlapu.

Informācija par personas datu glabāšanas termiņu:
Personas dati tiek glabāti līdz brīdim, kad nepieciešams veikt turpmākas darbības, izmantojot e-pastu, attiecībā uz personas datu apstrādes mērķi, taču ne ilgāk kā trīs mēnešus no e-pasta iesniegšanas datuma. Personas dati tiek glabāti GSA apakšuzņēmēja serveros, un tos pārvalda cits GSA apakšuzņēmējs, taču tie abi ievēro nepieciešamos drošības noteikumus.

    Datu subjekta tiesības:
  • Datu subjektiem ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem un labot tos. Šādi pieprasījumi jāadresē komunikācijas daļas vadītājam, rakstot uz com@gsa.europa.eu.
  • Datu subjekti ir tiesīgi jebkurā laikā iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDPS), sūtot to uz e-pasta adresi edps@edps.europa.eu, ja šādas personas uzskata, ka apstrādes darbības neatbilst Regulas (EK) Nr. 45/2001 prasībām.
    Kontaktinformācija:
  • Ja jums radušies jautājumi vai neskaidrības par jūsu personas datu apstrādi, sūtiet vēstuli uz e-pasta adresi: com@gsa.europa.eu.
  • Ja jums radušies jautājumi vai neskaidrības par Regulas (EK) Nr. 45/2001 interpretāciju, piemērošanu vai pārkāpumiem, sūtiet vēstuli GSA datu aizsardzības inspektoram uz e-pasta adresi dpo@gsa.europa.eu.