Právne upozornenie – autorské právo

Autorské práva GSA 2017

„Webová lokalita“ znamená webové stránky (zohľadnené jednotlivo aj ako celok, z vonkajšieho hľadiska, ako aj v rámci vnútorného obsahu), ktoré sú umiestnené na adrese URL www.useGalileo.eu, rozloženie a grafickú úpravu, kódy HTML, konfiguráciu a štruktúru, organizáciu, výber obsahu, koordináciu, vzhľad a formu, technológie, počítačové programy, postupy a metódy použité na prevádzku webovej lokality a všeobecne akýkoľvek prvok, ktorý je súčasťou webovej lokality. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky materiály a dokumenty zverejnené na webovej lokalite bez ohľadu na ich povahu (t. j. napríklad audiozáznamy, videá, fotografie, obrázky alebo sekvencie animovaných obrázkov, dizajny, softvér atď.) a všeobecne iné informácie a obsah webovej lokality ako informácie a obsah uvedené skôr v texte plne a výlučne vlastní GSA (© GSA 2017) alebo tretie strany.

Pokiaľ nie je uvedené inak, reprodukcia a používanie všetkých materiálov a dokumentov zverejnených na webovej lokalite sú povolené pod podmienkou uvedenia zdroja.

Ak je potrebné získať povolenie na takúto reprodukciu alebo používanie, toto povolenie má prednosť pred spomínaným všeobecným povolením a musia v ňom byť jasne uvedené akékoľvek obmedzenia používania. Ak autorské právo patrí tretej strane, povolenie na reprodukciu sa musí získať od vlastníka autorského práva, ktorý je uvedený na webovej lokalite, pokiaľ nie je uvedené inak.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

GSA udržiava túto webovú lokalitu s cieľom zlepšiť prístup verejnosti k informáciám o výrobcoch a službách využívajúcich systém EGNOS a Galileo.

    Tento obsah webovej lokality:
  • má len všeobecnú povahu a nie je určený na riešenie osobitných okolností akéhokoľvek konkrétneho jednotlivca alebo subjektu,
  • niekedy odkazuje na externé webové lokality, ktoré nie sú pod kontrolou GSA, a za ktoré GSA nepreberá žiadnu zodpovednosť,
  • nepredstavuje odborné ani právne poradenstvo. Ak potrebujete konkrétne rady, mali by ste sa vždy obrátiť na odborníka s vhodnou kvalifikáciou.

Upozorňujeme, že nemožno zaručiť, že dokument dostupný online presne reprodukuje oficiálne prijatý text. V prípade nezhody má vždy prednosť oficiálne prijatý text.

Upozorňujeme, že GSA neschvaľuje ani neodporúča spoločnosti a výrobky výrobcov uvedené na tejto webovej lokalite oproti iným podobnej povahy.

Ak si želáte aktualizovať, pridať alebo odstrániť profil spoločnosti alebo výrobku v databáze, použite poskytnutý kontaktný formulár.

Webová lokalita a všeobecne dokumenty a všetko, čo obsahujú, sa ponúkajú „ako také“, v ich súčasnom právnom stave a de facto stave. Prístup na webovú lokalitu a používanie akýchkoľvek jej materiálov sa vykonáva za výlučnej zodpovednosti a pod výlučnou kontrolou používateľa a okrem záväzných ustanovení GSA nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody súvisiace s používaním alebo nepoužívaním webovej lokality. Okrem záväzných ustanovení GSA nijako nezaručuje používateľovi, že prístup a používanie webovej lokality budú nepretržité a bez prerušení, bezpečné a bez chýb. GSA odmieta akúkoľvek zodpovednosť voči používateľovi a tretím stranám za nemožnosť prístupu k webovej lokalite alebo za neúplný či chybný prístup.

Prístupom k akejkoľvek časti tejto webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami tohto právneho upozornenia.

Ochrana osobných údajov

Ochrana jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov agentúrou GSA sa zakladá na nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000.

Napriek tomu, že väčšinu webovej lokality GSA si môžete prehliadať bez poskytnutia akýchkoľvek informácií o sebe, osobné údaje sa spracúvajú, keď sa obrátite na GSA prostredníctvom formulára dostupného na webovej lokalite. V súvislosti s takouto operáciou spracovania je k dispozícii príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov nájdete podrobnosti o cieli operácie, dotknutých osobných údajoch, príjemcoch týchto osobných údajov a o právach dotknutých osôb.

Dotknuté osoby sa môžu kedykoľvek obrátiť na úradníka pre ochranu údajov GSA na adrese dpo@gsa.europa.eu alebo môžu osloviť európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Ako nakladáme s e-mailami, ktoré nám pošlete?

Webová lokalita useGalileo.eu má časť „Kontakt“, v ktorej sa vyžaduje vaše meno a e-mail, aby ste nám mohli poslať svoje pripomienky. Keď nám pošlete takúto správu, vaše osobné údaje sa zbierajú len do miery potrebnej na poskytnutie odpovede. Ak tím spravujúci schránku elektronickej pošty nevie odpovedať na vašu otázku, pošle váš e-mail inej službe. Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní vášho e-mailu a súvisiacich osobných údajov, zahrňte ich so svojej správy alebo ich pošlite vedúcemu útvaru komunikácie na adrese com@gsa.europa.eu.