Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s kontaktným formulárom online, ktorý je k dispozícii na lokalitewww.useGalileo.eu

Autorské práva GSA 2017

So všetkými osobnými údajmi sa nakladá v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (nariadenie (ES) 45/2001).

V tomto informačnom vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádzajú kritériá, na základe ktorých sa údaje zbierajú, riadia a používajú v súvislosti s kontaktným formulárom online, ktorý je k dispozícii na lokalite www.useGalileo.eu.

Totožnosť kontrolóra:
Kontrolór: výkonný riaditeľ GSA.
Poverený kontrolór: vedúci útvaru komunikácie.

Cieľ spracovania:
Cieľom spracovania je poskytnutie odpovede na otázky, ktoré odoslali weboví používatelia.

Dotknuté údaje:
Meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Právny základ:
Súhlas dotknutej osoby.

Príjemcovia spracúvaných údajov:
Prístup k osobným údajom sa poskytuje na základe zásady „potreby poznať“ obmedzenému počtu pracovníkom GSA, ktorí spravujú e-mailovú adresu, a obmedzenému počtu zmluvných pracovníkov GSA pri poskytovaní služieb súvisiacich so správou webovej lokality.

Každému príjemcovi sa pripomenie povinnosť používať doručené údaje len na účely, na ktoré mu boli zaslané.

Zákonnosť spracovania:
Zákonnosť spracovania sa zakladá na článku 5 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001. Dotknuté osoby poskytujú svoj jednoznačný súhlas odoslaním účastníckeho formulára online.

Informácie o období uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako sú potrebné na úkony nadväzujúce na e-mailovú správu, pokiaľ ide o cieľ spracovania osobných údajov, no nie dlhšie ako tri mesiace od dátumu zaslania e-mailu. Osobné údaje sa uchovávajú na serveroch zmluvného dodávateľa GSA a spravuje ich iný zmluvný dodávateľ GSA, pričom obidvaja dodávatelia dodržiavajú bezpečnostné ustanovenia.

    Práva dotknutej osoby:
  • Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek získať prístup k svojim osobným údajom a opraviť ich. Žiadosti sa posielajú vedúcemu komunikácie na adresu com@gsa.europa.eu.
  • Dotknuté osoby sú oprávnené kedykoľvek podať odvolanie európskemu dozornému úradníkov pre ochranu údajov (EDPS) na adresu edps@edps.europa.eu, ak sa domnievajú, že operácie spracovania nie sú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.
    Kontaktné informácie:
  • O spracovaní vašich osobných údajov: com@gsa.europa.eu.
  • O výklade, uplatňovaní alebo porušení nariadenia (ES) 45/2001: úradník pre ochranu údajov GSA na adresu dpo@gsa.europa.eu.