Ráiteas príobháideachais maidir le cosaint sonraí pearsanta i dtaca leis an bhfoirm teagmhála ar líne atá le fáil ar www.useGalileo.eu

Cóipcheart GSA 2017

Déileáiltear le sonraí pearsanta i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le cosaint daoine aonair i ndáil le sonraí pearsanta a bheith á bpróiseáil ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (Rialachán (CE) 45/2001).

Leagtar amach sa fógra faisnéise seo a leanas maidir le cosaint sonraí na critéir faoina ndéantar sonraí a bhailiú, a bhainistiú agus a úsáid i dtaca leis an bhfoirm teagmhála ar líne atá le fáil ar www.useGalileo.eu.

Aitheantas an rialaitheora:
Rialaitheoir: Stiúrthóir Feidhmiúcháin an GSA.
Rialaitheoir tarmligthe: Ceann na Roinne Cumarsáide.

Cúis na próiseála:
Is é is cúis leis an bpróiseáil ná freagra a thabhairt ar na hiarratais a chuirtear isteach ag úsáideoirí gréasáin.

Sonraí lena mbaineann:
Ainm, sloinne, seoladh ríomhphoist.

Bonn dlíthiúil:
Toiliú ón duine is ábhar do na sonraí.

Faighteoirí na sonraí próiseáilte:
Tugtar rochtain ar na sonraí pearsanta bunaithe ar an bprionsabal ‘ar bhonn riachtanais eolais’ do líon teoranta de bhaill foirne GSA, a bhfuil seoltaí ríomhphoist á mbainistiú acu, agus do líon teoranta de bhaill foirne conraitheora GSA a chuireann seirbhísí ar fáil a bhaineann le bainistíocht an láithreáin ghréasáin.

Meabhrófar do na faighteoirí nach bhfuil cead acu na sonraí a fhaightear a úsáid ach amháin chun na cúise a fuarthas iad.

Dlisteanacht na próiseála:
Tá dlisteanacht na próiseála bunaithe ar Airteagal 5(d) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001. Tugann na daoine is ábhar do na sonraí a dtoiliú go soiléir nuair a chuireann siad an fhoirm rannpháirteachais ar líne isteach.

Faisnéis faoi thréimhse choinneála na sonraí pearsanta:
Coinneáiltear sonraí pearsanta chomh fada agus atá sé riachtanach gníomhartha leantacha a chur i gcrích i dtaca leis an ríomhphost maidir le próiseáil sonraí pearsanta, ach ní choinneáiltear iad níos mó ná trí mhí ón dáta a sheoltar an ríomhphost isteach. Stóráiltear sonraí pearsanta i bhfreastalaithe chonraitheoir an GSA, agus déantar iad a bhainistiú ag conraitheoir eile GSA, a dhéanann araon na forálacha riachtanacha slándála a chomhlíonadh.

    Cearta an duine is ábhar do na sonraí:
  • Tá sé de cheart ag na daoine is ábhar do na sonraí a gcuid sonraí pearsanta a rochtain agus a gceartú am ar bith. Cuirfear iarratais chuig Ceann na Cumarsáide ag com@gsa.europa.eu.
  • Má cheapann na daoine is ábhar do na sonraí nach gcloíonn na hoibríochtaí próiseála le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001, féadfaidh siad achomharc a dhéanamh am ar bith leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS) ag edps@edps.europa.eu.
    Faisnéis teagmhála:
  • Maidir le próiseáil do chuid sonraí pearsanta: com@gsa.europa.eu.
  • Maidir le léirmhíniú nó sárú ar Rialachán (CE) 45/2001, nó lena fheidhmiú: Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) an GSA ag dpo@gsa.europa.eu.