Juridische mededeling – Auteursrecht

Auteursrecht GSA 2017

Onder „Website” wordt verstaan de webpagina's (afzonderlijk en in hun totaliteit, en zowel de externe aspecten als de interne inhoud) die zich bevinden onder de URL www.useGalileo.eu, de lay-out en de grafische inhoud, de HTML-codes, de configuratie en de structuur, de organisatie, de gekozen inhoud, de coördinatie, de „look en feel”, de technologieën, de computerprogramma’s, de processen en methoden voor de werking van de Website en, in het algemeen, elementen die onderdeel zijn van de Website. Wanneer niet anders is aangegeven, zijn alle op de Website gepubliceerde materialen en documenten, ongeacht de aard ervan (dus bijvoorbeeld audio- en video-opnamen, foto's, afbeeldingen of bewegende afbeeldingen, ontwerpen, software, enz.) en, in het algemeen, de informatie op en de inhoud van de Website anders dan bovengenoemde inhoud van de Website, de volledige en exclusieve eigendom van GSA (© GSA 2017) of van derden.

Tenzij anders is vermeld, is de reproductie en het gebruik van alle op de Website gepubliceerde materialen en documenten toegestaan mits de bron wordt vermeld.

Wanneer voorafgaande toestemming moet worden verkregen voor deze reproductie of dit gebruik, prevaleert deze toestemming boven bovengenoemde algemene toestemming en worden eventuele beperkingen van het gebruik duidelijk aangegeven. Wanneer het auteursrecht berust bij een derde, moet toestemming voor reproductie worden verkregen van de op de Website vermelde auteursrechthouder, tenzij anders is vermeld.

Afwijzing van aansprakelijkheid

GSA beoogt met deze Website een verbetering van de publieke toegang tot informatie over fabrikanten en diensten die gebruikmaken van EGNOS en Galileo.

    De inhoud van deze Website:
  • is enkel van algemene aard en niet gericht op de specifieke omstandigheden van bepaalde personen of entiteiten;
  • is soms gekoppeld aan externe websites waarover GSA geen zeggenschap heeft en waarvoor GSA geen aansprakelijkheid aanvaardt;
  • vormt geen beroepsmatig of juridisch advies. Indien u specifiek advies nodig heeft, dient u altijd een ter zake gekwalificeerde beroepsbeoefenaar te raadplegen.

NB – Er kan niet worden gegarandeerd dat een online beschikbaar document een exacte weergave is van een officieel goedgekeurde tekst. Bij verschillen prevaleert altijd de officieel goedgekeurde tekst.

NB – Het vermelden van bedrijven en producten van fabrikanten op deze Website betekent niet dat GSA deze goedkeurt of aanbeveelt of dat deze de voorkeur hebben boven andere, gelijksoortige bedrijven en producten.

Indien u een bedrijfsprofiel of product wilt bijwerken, toevoegen of uit de database wilt verwijderen, kunt u het contactformulier gebruiken .

De Website, en in het algemeen de documenten en de inhoud ervan, worden aangeboden in de juridische en feitelijke staat waarin deze zich op dat moment bevinden („as is”). Toegang tot de Website en gebruik van de materialen daarop vinden plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid en de uitsluitende zeggenschap van de gebruiker en, met uitzondering van dwingende bepalingen, GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding in verband met het gebruik of niet-gebruik van de Website. Dwingende bepalingen uitgezonderd, verzekert GSA de gebruiker op geen enkele wijze dat toegang en gebruik van de Website ononderbroken en zonder storingen zal zijn en/of veilig en zonder fouten. GSA wijst alle aansprakelijkheid jegens de gebruiker en derden voor het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de Website, of het verkrijgen van beperkte of onjuiste toegang, af.

Door het benaderen van enig deel van deze Website, wordt u geacht de voorwaarden van deze juridische mededeling te hebben aanvaard.

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van personen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens door GSA berust op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

Hoewel u door het grootste deel van de GSA Website kunt bladeren zonder informatie over uzelf te geven, worden persoonsgegevens verwerkt wanneer u contact opneemt met GSA door middel van het formulier dat op de Website beschikbaar is. Er is een toepasselijke privacyverklaring beschikbaar voor deze verwerking. In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over het doel van de verwerking, de betrokken persoonsgegevens, de ontvangers van deze persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen.

Betrokkenen kunnen te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van GSA via dpo@gsa.europa.eu of zich wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS).

Hoe gaan we om met de e-mails die u ons stuurt?

De Website UseGalileo.eu heeft een rubriek „Contact” waar u uw naam en e-mailadres moet opgeven om uw opmerkingen te kunnen versturen. Wanneer u zo'n bericht stuurt, worden uw persoonsgegevens verzameld maar enkel voor zover dit nodig is om u te antwoorden. Indien het beheerteam van de mailbox niet in staat is uw vraag te beantwoorden, zal het uw e-mail doorsturen naar een andere dienst. Indien u vragen heeft over het verwerken van uw e-mail en bijbehorende persoonsgegevens, dan kunt u deze opnemen in uw bericht of stellen aan het Hoofd van de afdeling Communicatie via com@gsa.europa.eu.