Juridische mededeling – Auteursrecht

Het GSA verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (momenteel Verordening (EG) 2018/1725).

U kunt door het grootste gedeelte van de website bladeren zonder dat u informatie over uzelf hoeft te verstrekken. In sommige gevallen worden echter wel persoonsgegevens verzameld en verwerkt (bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om contact met ons op te nemen). Voor elke verwerking wordt een relevante privacyverklaring aangegeven op de desbetreffende pagina op de website. Deze privacyverklaringen geven u informatie over de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming, het doel of de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van deze persoonsgegevens, uw rechten als betrokkene en informatie over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens.

Het GSA houdt deze online database uitsluitend ter informatie bij. Hoewel bij het opstellen van de inhoud van de website alle zorg is besteed aan het voorkomen van fouten en/of onnauwkeurigheden, biedt het GSA geen garantie voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze inhoud. De verstrekte inhoud dient niet als professioneel of juridisch advies te worden opgevat. De vermelding van specifieke bedrijven of producten van bepaalde fabrikanten betekent niet dat deze door het GSA worden goedgekeurd of aanbevolen boven andere soortgelijke producten die niet worden vermeld.

De website en de documenten in het algemeen, met inbegrip van alle informatie die zij bevatten, worden aangeboden in hun bestaande wettelijke en feitelijke status. Toegang tot de website en gebruik van het materiaal of delen daarvan vinden uitsluitend plaats onder de verantwoordelijkheid en zeggenschap van de gebruiker. Het GSA is niet aansprakelijk voor schade of andere claims of vorderingen, van welke aard ook, die worden ingesteld als gevolg van onjuiste, ontoereikende of ongeldige gegevens, of die voortvloeien uit dan wel verband houden met het gebruiken, kopiëren of weergeven van de inhoud voor zover toegestaan op grond van toepasselijk Europees en nationaal recht.

De inhoud kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Indien u fouten ontdekt of niet akkoord gaat met vermelding van uw product op deze website, neem dan hier contact met ons op. Wij zullen uw opmerking behandelen of de inhoud verwijderen.