Privacyverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het online contactformulier dat beschikbaar is op www.useGalileo.eu

Alle persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (momenteel Verordening (EG) 2018/1725).

In onderstaande informatie over gegevensbescherming worden de criteria beschreven die van toepassing zijn op het verzamelen, beheer en gebruik van de gegevens met betrekking tot het online contactformulier dat beschikbaar is op de GSA-website www.usegalileo.eu.

De identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming:
Verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap voor het Europees wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GSA), hoofd van de afdeling Communicatie; com@euspa.europa.eu

Functionaris voor gegevensbescherming: Agentschap voor het Europees wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GSA), functionaris voor gegevensbescherming; dpo@euspa.europa.eu

Doel van de verwerking:
Het doel van de verwerking is het verstrekken van een antwoord op de vragen van webgebruikers.

Betrokken gegevens/categorieën van gegevens:
 Naam, achternaam, e-mailadres, reden om contact op te nemen met het GSA en bericht aan het GSA (vrijetekstveld)

Ontvangers/categorieën van ontvangers van de verwerkte gegevens:

De toegang tot de persoonsgegevens wordt verleend op basis van het “need-to-know”-beginsel voor:

 • een beperkt aantal GSA-medewerkers die het contactformulier op de website beheren;
 • gegevensverwerkers: het GSA maakt gebruik van de diensten van de volgende externe contractanten, die gebonden zijn aan dezelfde regels voor de bescherming van persoonsgegevens als die welke gelden voor het GSA:
  1. een beperkt aantal medewerkers van de GSA-contractanten die verantwoordelijk zijn voor communicatiediensten;
  2. een beperkt aantal medewerkers van de GSA-contractanten die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van hostingdiensten voor de GSA-servers.

Elke ontvanger wordt herinnerd aan zijn verplichting om de ontvangen gegevens uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze werden doorgegeven.

Rechtsgrondslag/rechtmatigheid van de verwerking:
 De verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene (artikel 5, lid 1, punt d), van Verordening 2018/1725): de betrokkenen geven ondubbelzinnig hun toestemming voor het verwerken van hun persoonsgegevens door het toestemmingsformulier in te vullen en te versturen. Dit is een verplichte stap bij het indienen van het online contactformulier.

Informatie over de bewaartermijn van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden bewaard zolang de e-mail nog moet worden opgevolgd, maar niet langer dan drie maanden na de datum van versturing van de e-mail.
 • Persoonsgegevens worden elektronisch opgeslagen op de servers van de hierboven genoemde GSA-contractanten, die zich in de EU bevinden en de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

De rechten van de betrokkenen:

Betrokkenen hebben:

 • het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hun betreffende persoonsgegevens, om inzage te verkrijgen van verwerkte persoonsgegevens en om gedetailleerde informatie over de verwerking te verkrijgen;
 • recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens;
 • recht op wissing van persoonsgegevens indien aan de wettelijke bepalingen wordt voldaan;
 • recht op beperking van de verwerking indien aan de wettelijke bepalingen wordt voldaan;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de verleende toestemming;
 • het recht een klacht in te dienen bij de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming op het adres EDPS@edps.europa.eu als betrokkenen van mening zijn dat de gegevensverwerking niet in overeenstemming is met Verordening (EG) 2018/1725.

Elk verzoek tot uitoefening van een van de bovengenoemde rechten dient te worden gericht aan de afdeling Communicatie van het GSA op com@euspa.europa.eu. Betrokkenen wordt vriendelijk verzocht hun verzoek uitdrukkelijk te beschrijven. 

Elk verzoek tot uitoefening van een van de bovengenoemde rechten dient te worden gericht aan de afdeling Communicatie van het GSA op com@euspa.europa.eu. Betrokkenen wordt vriendelijk verzocht hun verzoek uitdrukkelijk te beschrijven.

Contactinformatie:


 • Wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens: com@euspa.europa.eu.
 • Wat betreft de interpretatie, toepassing of schending van Verordening (EG) nr. 2018/1725: Functionaris voor gegevensbescherming van GSA via dpo@euspa.europa.eu.