Privacyverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het online contactformulier dat beschikbaar is op www.useGalileo.eu

Auteursrecht GSA 2017

Alle persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Verordening (EG) 45/2001).

In onderstaande informatie over gegevensbescherming worden de criteria beschreven die van toepassing zijn op het verzamelen, beheer en gebruik van de gegevens met betrekking tot het online contactformulier dat beschikbaar is op www.useGalileo.eu.

Identiteit van de degene die verantwoordelijk is voor de verwerking:
Verantwoordelijke: GSA Executive Director.
Gedelegeerd verantwoordelijke: Hoofd afdeling Communicatie.

Doeleinden van de verwerking:
Het doel van de verwerking is het geven van een reactie op door internetgebruikers ingediende vragen.

Betrokken gegevens:
Voor- en achternaam, e-mailadres.

Rechtsgrondslag:
Toestemming van de betrokkene.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:
Toegang tot de persoonsgegevens wordt verschaft aan een beperkt aantal medewerkers van GSA die het e-mailadres beheren en aan een beperkt aantal medewerkers van de opdrachtnemer van GSA betrokken bij de levering van diensten met betrekking tot het beheer van de website, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie (het „need to know”-principe).

Ontvangers worden gewezen op hun verplichting de ontvangen gegevens uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze werden doorgegeven.

Rechtmatigheid van de verwerking:
De rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op artikel 5 onder d van Verordening (EG) nr. 45/2001. Betrokkenen geven hun ondubbelzinnige toestemming door het indienen van het online deelnameformulier.

Informatie over de bewaarperiode van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden bewaard zolang vervolgacties op de e-mail nodig zijn gezien het doel van de verwerking van persoonsgegevens, maar niet langer dan drie maanden vanaf de datum waarop de e-mail is verstuurd. Persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de opdrachtnemer van GSA en beheerd door een andere opdrachtnemer van GSA; beiden nemen de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen in acht.

    De rechten van de betrokkene:
  • Betrokkenen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de eigen persoonsgegevens en op rectificatie van die gegevens. Verzoeken dienen te worden gericht aan het Hoofd Communicatie via com@gsa.europa.eu.
  • Betrokkenen hebben te allen tijde het recht beroep in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) via edps@edps.europa.eu wanneer ze van mening zijn dat de verwerking niet in overeenstemming is met Verordening (EG) nr. 45/2001.
    Contactinformatie:
  • Voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens: com@gsa.europa.eu.
  • Voor wat betreft de uitlegging, toepassing of overtreding van Verordening (EG) 45/2001: De GSA Data Protection Officer (DPO) via dpo@gsa.europa.eu.