Uwagi prawne – prawa autorskie

GSA przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz o swobodnym przepływie takich danych (obecnie rozporządzenie (UE) 2018/1725).

Chociaż można przeglądać większość strony internetowej, nie podając żadnych informacji na swój temat, w niektórych przypadkach dane osobowe są gromadzone i przetwarzane (np. dane niezbędne do skontaktowania się z nami). Stosowne oświadczenia o ochronie prywatności są dostępne dla każdej operacji przetwarzania w odpowiedniej sekcji strony internetowej. W tych oświadczeniach o ochronie prywatności można znaleźć szczegółowe informacje na temat administratora i inspektora ochrony danych, celu lub celów operacji przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców takich danych osobowych, praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, oraz informacji na temat okresu przechowywania danych osobowych.

GSA prowadzi tę internetową bazę danych wyłącznie do celów informacyjnych. Chociaż przy opracowywaniu zawartości strony internetowej dołożono wszelkich starań, aby uniknąć błędów lub nieścisłości, GSA nie gwarantuje dokładności, kompletności lub aktualności treści. Przedstawionych treści nie należy interpretować jako porady zawodowej lub prawnej. Wzmianka o konkretnych przedsiębiorstwach lub produktach niektórych producentów nie oznacza, że są one zatwierdzone lub zalecane przez GSA względem innych przedsiębiorstw lub produktów o podobnym charakterze, które nie zostały wymienione.

Strona internetowa, a także ogólnie dokumenty i wszelkie zawarte w niej dokumenty są oferowane „w stanie faktycznym i prawnym”. Dostęp do strony internetowej i korzystanie z jakiegokolwiek z jej materiałów odbywają się na wyłączną odpowiedzialność i pod wyłączną kontrolą użytkownika. GSA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ani inne roszczenia lub żądania powstałe w wyniku nieprawidłowych, niewystarczających lub nieważnych danych lub wynikające z wykorzystania, kopiowania lub wyświetlania treści lub w związku z nimi, w zakresie dozwolonym przez prawo europejskie i krajowe.

Treść może zostać zmieniona w każdej chwili i bez uprzedzenia.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek błędów lub braku zgody na umieszczenie danego produktu w wykazie na tej stronie prosimy o kontakt tutaj. Uwaga zostanie rozpatrzona lub treść usunięta.