Uwagi prawne – prawa autorskie

Prawa autorskie GSA 2017

Terminem „Witryna” określa się wszystkie strony internetowe (pojedynczo i w całości oraz zarówno pod względem aspektów zewnętrznych, jak i zawartości własnej) dostępne pod adresem URL www.useGalileo.eu, ich układ i materiały graficzne, kody HTML, konfigurację i strukturę, organizację, wybór treści, koordynację, wygląd graficzny, technologie, programy komputerowe, procesy i metody wykorzystywane do obsługi Witryny oraz, ogólnie, wszelkie elementy stanowiące część Witryny. Jeśli nie zostanie określone inaczej, wszystkie opublikowane w Witrynie materiały i dokumenty, bez względu na ich charakter (np. nagrania dźwiękowe i wideo, zdjęcia, obrazy czy sekwencje ruchomych obrazów, design, oprogramowanie itd.), oraz – ogólnie – zamieszczone w Witrynie informacje i treści inne niż wymienione powyżej stanowią pełną i wyłączną własność GSA (© GSA 2016) lub stron trzecich.

O ile nie określono inaczej, powielanie i wykorzystywanie wszelkich materiałów i dokumentów opublikowanych w Witrynie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

W przypadku gdy do powielenia lub wykorzystania treści niezbędne jest uzyskanie uprzedniej zgody, zgoda ta jest nadrzędna względem opisanego powyżej zezwolenia ogólnego i powinna wyraźnie określać wszystkie ograniczenia dotyczące wykorzystania. Jeśli prawa autorskie należą do strony trzeciej, zgodę na powielenie danych treści należy uzyskać u właściciela praw autorskich wskazanego w Witrynie, o ile nie określono inaczej.

Wyłączenie odpowiedzialności

Zadaniem Witryny GSA jest usprawnianie dostępu do informacji publicznych o producentach i usługach korzystających w systemów EGNOS i Galileo.

    Treści zamieszczone w Witrynie:
  • mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji jakichkolwiek osób ani podmiotów;
  • mogą zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi GSA nie ma kontroli i za które GSA nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
  • nie są poradami, ani w sprawach zawodowych, ani prawnych. Jeżeli istnieje potrzeba uzyskania konkretnej porady, prosimy skonsultować się z profesjonalnym doradcą.

Należy mieć na uwadze, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego on-line będzie identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. W przypadku niezgodności decydujące znaczenie ma oficjalnie przyjęta wersja dokumentu.

Należy mieć na uwadze, iż GSA nie wspiera ani nie poleca żadnych producentów ani produktów wymienionych na niniejszej Witrynie ani w żaden sposób nie faworyzuje ich w stosunku do innych im podobnych.

W razie konieczności aktualizacji, dodania lub usunięcia profilu firmy lub produktu z bazy danych, prosimy o kontakt za pośrednictwem.

Witryna oraz – ogólnie – wszystkie zamieszczone na niej dokumenty i treści są dostarczane „tak, jak są”, w bieżącym stanie faktycznym i prawnym. Dostęp do Witryny oraz wykorzystanie znajdujących się na niej materiałów odbywa się na wyłączoną odpowiedzialność użytkownika i pod jego wyłączną kontrolą. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem, GSA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania lub braku wykorzystania informacji opublikowanych w Witrynie. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem, GSA w żaden sposób nie zapewnia użytkownikowi stałego i nieprzerwanego dostępu do Witryny ani nie gwarantuje, że Witryna będzie działać bezpiecznie i bez żadnych błędów. GSA nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika i stron trzecich w przypadku braku dostępu do Witryny bądź niepełnych lub błędnych danych na niej zamieszczonych.

By accessing any part of this Website, you will be deemed to have accepted the terms of this legal notice.Otwarcie jakiejkolwiek części tej Witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków opisanych w niniejszych uwagach prawnych.

Ochrona danych osobowych

GSA chroni osoby fizyczne w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 roku.

Mimo że przeglądanie większości treści opublikowanych w Witrynie GSA nie wymaga podania żadnych danych osobowych, dane te są jednak przetwarzane w przypadku kontaktu z GSA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie. Takie przetwarzanie danych podlega zasadom zachowania poufności. Zasady te szczegółowo opisują cele, w jakich dane są przetwarzane, rodzaj gromadzonych danych osobowych, odbiorców tych danych oraz prawa przysługujące osobom, których te dane dotyczą.

Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych GSA, pisząc na adres dpo@gsa.europa.eu, lub odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Jak postępujemy z otrzymanymi wiadomościami e-mail?

W witrynie UseGalileo.eu znajduje się część „Kontakt”, w której do wysłania uwag niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Dane osobowe przesłane wraz z wiadomością są gromadzone wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Jeżeli zespół odpowiedzialny za skrzynkę pocztową nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, przesyła je do innego działu. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania wiadomości e-mail i powiązanych danych osobowych należy uwzględnić w przesłanej do nas wiadomości lub przesłać do kierownika działu komunikacji na adres com@gsa.europa.eu.