Zasady zachowania poufności w zakresie ochrony danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym dostępnym na www.useGalileo.eu

Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

W poniższych informacjach na temat ochrony danych osobowych opisano zasady, zgodnie z którymi dane osobowe podane w formularzu kontaktowym dostępnym na www.usegalileo.eu są gromadzone, zarządzane i wykorzystywane.

Tożsamość administratora danych:
Administrator danych: Kierownik działu komunikacji.

Cel przetwarzania danych:
Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na pytania przesyłane przez użytkowników witryny.

Przetwarzane dane:
Imię, nazwisko, adres e-mail.

Podstawa prawna:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy przetworzonych danych:
Dostęp do danych osobowych jest udzielany na zasadzie „wiedzy koniecznej” ograniczonej liczbie:

  • odpowiednio wyznaczonych pracowników GSA;
  • pracowników podwykonawców zatrudnianych przez GSA, świadczących usługi w zakresie komunikacji.

Każdy odbiorca danych jest zobowiązany do wykorzystywania otrzymanych danych wyłącznie w celu, w jakim dane te zostały przekazane.

Legalność przetwarzania:
Legalność przetwarzania jest zgodna z art. 5 lit d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Osoby, których dane dotyczą, wyrażą jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych, przesyłając formularz kontaktowy online.

Informacje dotyczące okresu przechowywania danych osobowych:

  • Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak wymagają tego działania następcze związane z przetwarzaniem danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi, ale nie dłużej niż trzy miesiące od daty przesłania wiadomości e-mail.
  • Dane osobowe są przechowywane na serwerach podwykonawcy zatrudnionego przez GSA i zarządzane przez innego podwykonawcę GSA, przy czym obaj podwykonawcy są zobowiązani do zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą:
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i do ich sprostowania w dowolnym momencie. Wszelkie wnioski należy kierować do kierownika działu komunikacji na adres com@gsa.europa.eu.

  • Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę związaną z przetwarzaniem ich danych osobowych .
  • W razie podejrzenia przetwarzania danych niezgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 osoby, których dane dotyczą, mają prawo w każdej chwili odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD), pisząc na adres .