Zasady zachowania poufności w zakresie ochrony danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym dostępnym na www.useGalileo.eu

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz o swobodnym przepływie takich danych (obecnie rozporządzenie (UE) 2018/1725).

W poniższych informacjach na temat ochrony danych osobowych opisano zasady, zgodnie z którymi dane osobowe podane w formularzu kontaktowym dostępnym na www.usegalileo.eu są gromadzone, zarządzane i wykorzystywane.

Tożsamość administratora danych i inspektora ochrony danych:
Administrator danych: Agencja Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), kierownik Departamentu Komunikacji; com@euspa.europa.eu

Inspektor ochrony danych: Agencja Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), inspektor ochrony danych; dpo@euspa.europa.eu

Cel przetwarzania danych:

Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na pytania przesyłane przez użytkowników witryny.

Dane/Kategorie danych, których to dotyczy:
 imię i nazwisko, adres e-mail, powód kontaktowania się z GSA i wiadomość do GSA (pole tekstowe)

Odbiorcy/Kategorie odbiorców przetwarzanych danych:

Dostęp do danych osobowych jest udzielany na zasadzie „wiedzy koniecznej”:

 • ograniczonej liczbie pracowników GSA zarządzających formularzem kontaktowym strony internetowej;
 • podmiotom przetwarzającym dane: GSA zatrudnia następujących wykonawców zewnętrznych, którzy podlegają zasadom ochrony danych osobowych równym zasadom mającym zastosowanie do GSA:
  1. ograniczona liczba personelu wykonawców GSA odpowiedzialnych za usługi komunikacyjne;
  2. ograniczona liczba personelu wykonawców GSA odpowiedzialnych za świadczenie usług hostingowych serwerów GSA.

Każdy odbiorca danych jest zobowiązany do wykorzystywania otrzymanych danych wyłącznie w celu, w jakim dane te zostały przekazane.

Podstawa prawna/Zgodność przetwarzania z prawem:
 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 2018/1725): osoby, których dane dotyczą, jednoznacznie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wypełniając i przedkładając formularz zgody, co jest obowiązkowym krokiem do złożenia internetowego formularza kontaktowego.

Informacje dotyczące okresu przechowywania danych osobowych:

 • Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo konieczne są działania następcze w związku z e-mailem, ale nie dłużej niż trzy miesiące od daty wysłania wiadomości e-mail.
 • Dane osobowe są przechowywane w formie elektronicznej na wspomnianych wyżej serwerach wykonawców GSA, które znajdują się w UE i przestrzegają niezbędnych przepisów bezpieczeństwa.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą:

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • uzyskania potwierdzenia, czy ich dane osobowe są przetwarzane, uzyskania dostępu do danych i otrzymania szczegółowych informacji na temat przetwarzania;
 • sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, jeżeli spełnione są przepisy prawa;
 • ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są przepisy prawa;
 • przenoszenia danych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody;
 • złożenia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pod adresem: EDPS@edps.europa.eu, jeżeli uznają, że operacje przetwarzania nie są zgodne z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Wszelkie wnioski o skorzystanie z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw kieruje się do Departamentu Komunikacji GSA pod adresem: com@euspa.europa.eu; osoby, których dane dotyczą, proszone są o jednoznaczne opisanie swoich wniosków. 

Wszelkie wnioski o skorzystanie z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw kieruje się do Departamentu Komunikacji GSA pod adresem: com@euspa.europa.eu; osoby, których dane dotyczą, proszone są o jednoznaczne opisanie swoich wniosków.

Informacje kontaktowe:

 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: com@euspa.europa.eu.
 • W sprawach związanych z interpretacją, zastosowaniem lub naruszeniem rozporządzenia (WE) nr 2018/1725: inspektor ochrony danych GSA dpo@euspa.europa.eu.