Zasady zachowania poufności w zakresie ochrony danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym dostępnym na www.useGalileo.eu

Copyright GSA 2017

Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

W poniższych informacjach na temat ochrony danych osobowych opisano zasady, zgodnie z którymi dane osobowe podane w formularzu kontaktowym dostępnym na www.useGalileo.eu są gromadzone, zarządzane i wykorzystywane.

Tożsamość administratora danych:
Administrator danych: Dyrektor generalny GSA.
Osoba wyznaczona do administrowania danymi: Kierownik działu komunikacji.

Cel przetwarzania danych:
Udzielanie odpowiedzi na pytania przesyłane przez użytkowników witryny.

Przetwarzane dane:
Imię, nazwisko, adres e-mail.

Podstawa prawna:
Zgoda osoby, której dotyczą dane.

Odbiorcy przetworzonych danych:
Dostęp do danych osobowych jest przydzielany na zasadzie wiedzy koniecznej ograniczonej liczbie pracowników GSA zarządzających adresami e-mail oraz ograniczonej liczbie pracowników podwykonawców zatrudnianych przez GSA, świadczących usługi związane z zarządzaniem witryną.

Każdy odbiorca danych jest zobowiązany do wykorzystywania otrzymanych danych wyłącznie w celu, w jakim dane te zostały przekazane.

Legalność przetwarzania:
Legalność przetwarzania jest zgodna z Art. 5(d) Rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Osoby, których dotyczą dane, wyrażą jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych, przesyłając formularz zgłoszenia uczestnictwa.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak wymagają tego działania następcze związane z przetwarzaniem danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi, ale nie dłużej niż trzy miesiące od daty przesłania wiadomości e-mail. Dane osobowe są przechowywane na serwerach podwykonawcy zatrudnionego przez GSA i zarządzane przez innego podwykonawcę GSA, przy czym obaj podwykonawcy są zobowiązani do zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa.

    Prawa przysługujące osobom, których dotyczą dane:
  • Osoby, których dotyczą dane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i do ich sprostowania w dowolnym momencie. Wszelkie skargi i pytania należy kierować do kierownika działu komunikacji na adres com@gsa.europa.eu.
  • W razie podejrzenia przetwarzania danych niezgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 osoby, których dotyczą dane, mają prawo w każdej chwili odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS), pisząc na adres .