Declarație de confidențialitate referitoare la protecția datelor cu caracter personal în legătură cu formularul de contact online disponibil la www.useGalileo.eu

Copyright GSA 2017

Toate datele cu caracter personal sunt tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul (CE) nr. 45/2001).

Următoarea notă de informare privind protecția datelor prezintă criteriile în baza cărora sunt colectate, gestionate și folosite datele în legătură cu formularul de contact online disponibil la www.useGalileo.eu.

Identitatea operatorului:
Operator: directorul executiv GSA.
Operator delegat: directorul Departamentului Comunicare.

Scopul prelucrării:
Scopul prelucrării este furnizarea unui răspuns la întrebările transmise de utilizatorii web.

Datele vizate:
Prenume, nume, adresa de e-mail.

Temei juridic:
Consimțământul persoanei vizate.

Destinatarii datelor care fac obiectul prelucrării:
Accesul la datele cu caracter personal este acordat în baza principiului „necesității de a cunoaște” unui număr limitat de membri ai personalului GSA care gestionează adresele de e-mail și unui număr limitat de membri ai personalului contractant al GSA pentru furnizarea serviciilor legate de gestionarea site-ului web.

Tuturor destinatarilor li se va reaminti obligația lor de a nu folosi datele primite în alte scopuri decât cel pentru care au fost transmise.

Legalitatea prelucrării:
Legalitatea prelucrării se bazează pe articolul 5 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Persoanele vizate își dau în mod clar consimțământul prin transmiterea formularului de contact online.

Informații privind perioada de păstrare a datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal sunt păstrate atât timp cât sunt necesare acțiuni de continuare ca răspuns la e-mail în ceea ce privește scopul prelucrării datelor cu caracter personal, dar nu mai mult de trei luni de la data trimiterii e-mailului. Datele cu caracter personal sunt stocate pe servere ale contractantului GSA și gestionate de alt contractant al GSA, ambii respectând dispozițiile necesare privind securitatea datelor.

    Drepturile persoanei vizate:
  • Persoanele vizate au dreptul de a accesa și de a rectifica datele lor caracter personal în orice moment. Solicitările trebuie transmise directorului de Comunicare la adresa com@gsa.europa.eu.
  • Persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) la adresa edps@edps.europa.eu în cazul în care consideră că operațiunile de prelucrare a datelor nu respectă Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
    Date de contact:
  • În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: com@gsa.europa.eu.
  • În ceea ce privește interpretarea, aplicarea sau încălcarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001: responsabilul cu protecția datelor (DPO) al GSA la dpo@gsa.europa.eu.