Sekretessmeddelande avseende skydd av personuppgifter vad gäller det webbaserade kontaktformuläret på www.useGalileo.eu

Upphovsrätt GSA 2017

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (förordning (EG) nr 45/2001).

I följande information om skydd av personuppgifter beskrivs hur uppgifter samlas in, hanteras och används vad gäller det webbaserade kontaktformuläret på www.useGalileo.eu.

Registeransvarigs identitet:
Registeransvarig: GSA:s verkställande direktör.
Delegerad registeransvarig: Kommunikationsansvarig.

Syfte med behandling:
Syftet med behandlingen är att tillhandahålla ett svar på webbanvändarnas frågor.

Uppgifter som berörs:
Namn, efternamn, e-postadress.

Rättslig grund:
Den registrerades samtycke.

Mottagare av behandlade uppgifter:
Tillgången till personuppgifterna medges baserat på faktiska behov till ett begränsat antal GSA-anställda som hanterar e-postadresser och till ett begränsat antal GSA-leverantörers anställda vid tillhandahållande av tjänster relaterade till webbplatsadministrationen.

Alla mottagare ska påminnas om skyldigheten att inte använda de mottagna uppgifterna för några andra ändamål än vad de skickades in för.

Behandlingens laglighet:
Behandlingens laglighet baseras på artikel 5(d) i förordning (EG) nr 45/2001. De registrerade lämnar otvetydigt sitt samtycke genom att skicka in det webbaserade formuläret.

Information om lagringsperioden för personuppgifter:
Personuppgifter bevaras så länge uppföljningsåtgärder i samband med e-postmeddelandet behövs med avseende på syftet med behandlingen av personuppgifter, men inte längre än tre månader från det datum då e-postmeddelandet skickades. Personuppgifter lagras på GSA:s leverantörs servrar och hanteras av en annan GSA-leverantör. Båda dessa åtar sig att följa nödvändiga säkerhetsbestämmelser.

    Den registrerades rättigheter:
  • De registrerade har rätt att när som helst få åtkomst till och korrigera sina personuppgifter. Förfrågningar ska skickas till kommunikationsansvarig på com@gsa.europa.eu.
  • De registrerade har rätt att när som helst lämna in ett klagomål hos Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) på edps@edps.europa.eu om de anser att behandlingen av personuppgifterna inte överensstämmer med förordning (EG) nr 45/2001.
    Kontaktinformation:
  • Avseende behandling av dina personuppgifter: com@gsa.europa.eu.
  • Avseende tolkning, tillämpning eller överträdelser av förordning (EG) nr 45/2001: GSA:s uppgiftsskyddsombud på dpo@gsa.europa.eu.