Sekretessmeddelande avseende skydd av personuppgifter vad gäller det webbaserade kontaktformuläret på www.useGalileo.eu

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (för närvarande förordning (EG) nr 2018/1725).

I följande information om skydd av personuppgifter beskrivs hur uppgifter samlas in, hanteras och används vad gäller det webbaserade kontaktformuläret på www.usegalileo.eu.

Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets identitet:
Personuppgiftsansvarig: Europeiska byrån för GNSS (GSA), chefen för kommunikationsavdelningen, com@euspa.europa.eu

Dataskyddsombud: Europeiska byrån för GNSS (GSA), dataskyddsombudet, dpo@euspa.europa.eu

Syftet med behandlingen:

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att tillhandahålla ett svar på webbanvändarnas frågor.

Uppgifter/kategorier av uppgifter som avses:
 Förnamn, efternamn, e-postadress, skäl till att kontakta byrån och meddelande till byrån (fritextfält)

Mottagare/kategorier av mottagare av de behandlade uppgifterna:

Tillgång till personuppgifterna medges utifrån principen om behovsenlig behörighet till

 • ett begränsat antal av byråns anställda som hanterar webbplatsens kontaktformulär,
 • personuppgiftsbiträden: Byrån anlitar följande externa uppdragstagare som är bundna av bestämmelser om personuppgiftsskydd motsvarande dem som gäller för byrån:
  1. Ett begränsat antal av uppdragstagarnas anställda som ansvarar för kommunikationstjänster.
  2. Ett begränsat antal av uppdragstagarnas anställda som ansvarar för att tillhandahålla värdtjänster för byråns servrar.

Alla mottagare ska påminnas om att de mottagna uppgifterna inte får användas för några andra ändamål än vad de skickades in för.

Behandlingens rättsliga grund/laglighet
 Behandlingen baseras på den registrerades samtycke (artikel 5.1 d i förordning 2018/1725): de registrerade ger entydigt sitt samtycke till att deras personuppgifter behandlas genom att fylla i och skicka in samtyckesformuläret, vilket är obligatoriskt för att skicka in kontaktformuläret på nätet.

Information om den period under vilken personuppgifterna lagras:

 • Personuppgifter sparas så länge som uppföljningsåtgärder i samband med e-postmeddelandet behövs, men inte längre än tre månader från det datum då e-postmeddelandet skickades.
 • Personuppgifter lagras elektroniskt på ovannämnda uppdragstagares servrar, som finns i EU och följer de nödvändiga säkerhetsbestämmelserna.

Registrerades rättigheter:

En registrerad ska ha rätt till följande:

 • Information om huruvida hans eller hennes personuppgifter behandlas, tillgång till uppgifterna och utförlig information om behandlingen.
 • Rättelse av felaktiga personuppgifter.
 • Radering av personuppgifter om de lagstadgade bestämmelserna uppfylls.
 • Begränsning av behandlingen om de lagstadgade bestämmelserna uppfylls.
 • Dataportabilitet.
 • Återkallande av samtycket till behandling av personuppgifter när som helst utan att det påverkar behandlingens laglighet innan samtycket återkallats.
 • Inlämning av klagomål till Europeiska datatillsynsmannen på EDPS@edps.europa.eu om de registrerade anser att behandlingen inte stämmer överens med förordning (EU) nr 2018/1725.

Begäran om att utöva någon av ovannämnda rättigheter ska ställas till byråns kommunikationsavdelning på com@euspa.europa.eu och innehålla en tydlig beskrivning av vad som avses. 

Begäran om att utöva någon av ovannämnda rättigheter ska ställas till byråns kommunikationsavdelning på com@euspa.europa.eu och innehålla en tydlig beskrivning av vad som avses.

Kontaktuppgifter:

 • Avseende behandling av dina personuppgifter: com@euspa.europa.eu.
 • Avseende tolkning, tillämpning eller överträdelser av förordning (EG) nr 2018/1725: GSA:s uppgiftsskyddsombud på dpo@euspa.europa.eu.