Sekretessmeddelande avseende skydd av personuppgifter vad gäller det webbaserade kontaktformuläret på www.useGalileo.eu

Alla personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (förordning (EG) 45/2001).

I följande information om skydd av personuppgifter beskrivs hur uppgifter samlas in, hanteras och används vad gäller det webbaserade kontaktformuläret på www.usegalileo.eu.

Den personuppgiftsansvariges identitet:
Personuppgiftsansvarig: chefen för kommunikationsavdelningen.

Syftet med behandlingen:
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att tillhandahålla ett svar på webbanvändarnas frågor.

Uppgifter det gäller:
Namn, efternamn och e-postadress.

Rättslig grund:
Den registrerades samtycke.

Mottagare av de uppgifter som behandlas:
Tillgång till personuppgifterna medges, utifrån principen om behovsenlig behörighet, ett begränsat antal

  • vederbörligen utsedda GSA-anställda, och/eller
  • anställda hos GSA:s leverantör med ansvar för kommunikationstjänsterna.

Alla mottagare ska påminnas om att de mottagna uppgifterna inte får användas för några andra ändamål än vad de skickades in för.

Behandlingens laglighet:
Behandlingens laglighet bygger på artikel 5 d i förordning (EG) nr 45/2001. De registrerade lämnar otvetydigt sitt samtycke genom att skicka in det webbaserade formuläret.

Information om den period under vilken personuppgifterna lagras:

  • Personuppgifter sparas så länge som uppföljningsåtgärder i samband med e-postmeddelandet behövs med avseende på syftet med behandlingen av personuppgifter, men inte längre än tre månader från det datum då e-postmeddelandet skickades.
  • Personuppgifter lagras på GSA:s leverantörs servrar och hanteras av en annan GSA-leverantör. Båda dessa leverantörer åtar sig att följa nödvändiga säkerhetsbestämmelser.

Registrerade personers rättigheter:
Registrerade personer har rätt att när som helst få tillgång till och rätta sina personuppgifter. En sådan begäran ska skickas till chefen för kommunikationsenheten på com@gsa.europa.eu.

  • Registrerade personer har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter.
  • Registrerade personer har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) på edps@edps.europa.eu om de anser att behandlingen av personuppgifterna inte överensstämmer med förordning (EG) nr 45/2001.
    Kontaktuppgifter:
  • Avseende behandling av dina personuppgifter: com@gsa.europa.eu.
  • Avseende tolkning, tillämpning eller överträdelser av förordning (EG) nr 45/2001: GSA:s uppgiftsskyddsombud på dpo@gsa.europa.eu.