Декларация за поверителност относно защитата на личните данни във връзка с онлайн формуляра за връзка, наличен на www.useGalileo.eu

Всички лични данни се обработват в съответствие с приложимите правила относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (понастоящем Регламент (ЕС) 2018/1725).

В следното информационно известие относно защитата на данните се посочват критериите, по които се събират, управляват и използват данните във връзка с онлайн формуляра за контакт на уебсайта на GSA на адрес https://www.usegalileo.eu/BG/.

Самоличност на администратора на данни и длъжностното лице по защита на данните:
Администратор: Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA), началник на отдел „Комуникация“; com@euspa.europa.eu

ДЛЗД: Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA), длъжностно лице по защита на данните; dpo@euspa.europa.eu

Цел на обработването:

Целта на обработването е предоставянето на отговор на запитвания, подадени от уеб потребителите.

Данни/категории на засегнати данни:
 Име, фамилия, електронен адрес, причина за контакт с GSA и съобщение до GSA (каре за свободен текст)

Получатели/категории получатели на обработваните данни:

Достъпът до личните данни се предоставя въз основа на принципа „необходимост да се знае“ на:

 • ограничен брой служители на GSA, които са отговорни за формуляра за контакт на уебсайта;
 • лица, обработващи данни: GSA наема следните външни изпълнители, които са обвързани от правила за защита на личните данни, равностойни на тези, които се прилагат за GSA:
  1. ограничен брой служители на изпълнителите на GSA, отговарящи за комуникационните услуги.
  2. ограничен брой служители на изпълнителите на GSA, отговарящи за предоставянето на хостинг услуги за сървърите на GSA.

На всеки получател се напомня задължението му да не използва получените данни за цели, различни от тази, за която са предадени.

Правно основание/Законност на обработването:
 Обработването се основава на съгласието на субекта на данни (член 53, параграф 1, буква г) от Регламент № 2018/1725): субектите на данни недвусмислено дават съгласието си за обработването на личните им данни, като попълват и подават формуляра за съгласие, който е задължителна стъпка за подаване на онлайн формуляра за контакт.

Информация относно срока на запазване на личните данни:

 • Личните данни се пазят, докато са необходими последващи действия по отношение на електронното съобщение, но не повече от три месеца от датата на изпращане на електронното съобщение.
 • Личните данни се съхраняват в електронен формат на сървърите на горепосочените подизпълнители на GSA, които се намират на територията на ЕС и спазват приложимите правила за сигурност.

Права на субекта на данни:

Субектите на данни имат също така право:

 • да получат подробна информация за това дали техни лични данни се обработват, достъп до данните и подробна информация за обработката;
 • коригиране на неточни лични данни;
 • заличаване на лични данни, ако са спазени законовите разпоредби;
 • ограничаване на обработването, ако са спазени законовите разпоредби;
 • право на преносимост на данните;
 • да оттеглят съгласието за обработване на лични данни по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието;
 • да подадат жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните на адрес EDPS@edps.europa.eu, ако счетат, че операциите по обработване не са в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 .

Всяко искане за упражняване на някое от горепосочените права се отправя до отдел „Комуникации“ на GSA на адрес com@euspa.europa.eu; приканваме субектите на данни да опишат подробно своите искания. 

Всяко искане за упражняване на някое от горепосочените права се отправя до отдел „Комуникации“ на GSA на адрес com@euspa.europa.eu; приканваме субектите на данни да опишат подробно своите искания.

Информация за връзка:

 • Относно обработването на ваши лични данни: com@euspa.europa.eu
 • Относно тълкуването, прилагането или нарушаването на Регламент (EU) 2018/1725: Служител по за защита на данните (СЗД) на GSA на адрес dpo@euspa.europa.eu