Декларация за поверителност относно защитата на личните данни във връзка с онлайн формуляра за връзка, наличен на www.useGalileo.eu

С всички лични данни се работи в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (Регламент (ЕО) 45/2001).

В следното информационно известие относно защитата на данните се посочват критериите, по които се събират, управляват и използват данните във връзка с онлайн формуляра за контакт на уебсайта на GSA на адрес https://www.usegalileo.eu/BG/.

Самоличност на администратора:
Администратор: Ръководител на отдел „Комуникации“.

Цел на обработването:
Целта на обработването е предоставянето на отговор на запитвания, подадени от уеб потребителите.

Относими данни:
Име, презиме, електронен адрес.

Правно основание:
Съгласие на субекта на данни.

Получатели на обработените данни:
Достъпът до личните данни се предоставя въз основа на принципа „необходимост да се знае“ на ограничен брой лица, които са:

 • надлежно определени служители на GSA;
 • служители на доставчик на GSA, отговарящ за комуникационните услуги.

На всеки получател се напомня задължението му да не използва получените данни за цели, различни от тази, за която са предадени.

Законосъобразност на обработването:
Законосъобразността на обработването се основава на член 5, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001. Субектите на данни еднозначно дават съгласието си, като подават онлайн формуляра за контакт.

Информация относно срока на запазване на личните данни:

 • Личните данни се пазят, докато са необходими последващи действия по отношение на електронното съобщение в съответствие с целта на обработването на лични данни, но не повече от три месеца от датата на изпращане на електронното съобщение.
 • Личните данни се съхраняват на сървърите на доставчика на GSA и се управляват от друг доставчик на GSA, като и двамата спазват необходимите разпоредби за сигурност.
  Права на субекта на данни:
 • Субектите на данни имат право на достъп и коригиране на своите лични данни по всяко време. Заявките се подават до ръководителя на отдел „Комуникации“ на адрес com@gsa.europa.eu.
 • Субектите на данни имат право да оттеглят съгласието си за обработване на своите лични данни по всяко време.
 • ПСубектите на данни имат право по всяко време да подават обжалване до Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) на адрес edps@edps.europa.eu, ако считат, че операциите по обработване на информацията не съответстват на Регламент (EО) № 45/2001.
  Информация за връзка:
 • Относно обработването на ваши лични данни: com@gsa.europa.eu.
 • Относно тълкуването, прилагането или нарушаването на Регламент (EО) 45/2001: Служител по за защита на данните (СЗД) на GSA на адрес dpo@gsa.europa.eu.