Декларация за поверителност относно защитата на личните данни във връзка с онлайн формуляра за връзка, наличен на www.useGalileo.eu

Авторско право GSA 2017 г.

Всички лични данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (Регламент (ЕО) № 45/2001).

Долното информационно уведомление за защита на данните посочва критериите, по които се събират, управляват и използват данните във връзка с онлайн формуляра за връзка, наличен на www.useGalileo.eu.

Самоличност на контрольора:
Контрольор: Изпълнителен директор на GSA.
Делегиран контрольор: Ръководител на отдел „Комуникации“.

Цел на обработването:
Целта на обработването е предоставянето на отговор на запитванията, подадени от уеб потребителите.

Използвана информация:
име, фамилия, имейл адрес.

Правно основание:
съгласие на субекта на данни.

Получатели на обработените данни:
Достъпът до личните данни се осигурява на основата на принципа „необходимо е да се знае“ за ограничен брой от персонала на GSA, който управлява имейл адреса, и до ограничен брой от персонала на подизпълнителите на GSA, извършващи доставка на услуги, свързани с управлението на уебсайта.

На всички получатели следва да се напомни да не използват получената информация за цели, различни от тези, за които са предоставени.

Законност на обработването:
Законността на обработването се основава на член 5, буква г) от Регламент (EО) № 45/2001. Субектите на данни недвусмислено дават своето съгласие, като подават онлайн формуляр за участие.

Информация за периода на съхранение на лична информация:
личната информация се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо за извършването на проследяващи действия по отношение на целта на обработването на лични данни, но не по-дълго от три месеца от датата на изпращане на имейла. Личната информация се съхранява на сървърите на доставчика на GSA и се управляват от друг доставчик на GSA, като и двамата спазват необходимите разпоредби за безопасност.

    The data subject’s rights:
  • Субектите на данни имат право на достъп и поправка на своите лични данни по всяко време. Заявленията следва да се адресират до ръководителя на отдел „Комуникации“ на: com@gsa.europa.eu.
  • По всяко време субектите на данни имат право да подадат жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) на: edps@edps.europa.eu, ако считат, че операциите по обработване на информацията не съответстват на Регламент (EО) № 45/2001.
    Информация за връзка:
  • Относно обработването на ваши лични данни: com@gsa.europa.eu.
  • Относно тълкуването, прилагането или нарушаването на Регламент (EО) 45/2001: Служител по защита на данните (СЗД) на GSA на dpo@gsa.europa.eu.